Workgroup on The Development of Sustainable Transport and Infrastructure Ecosystem of Ukraine

Workgroup on the development of sustainable transport and infrastructure ecosystem of Ukraine 

(sections structure)

 

Робоча група з розвитку екосистеми сталого транспорту та інфраструктури України

(структура підгруп)

M Sustainable mobility and connectivity / Стала мобільність та стале сполучення

 • Active mobility (bikes) and micromobility / Активна мобільність (вело) і мікромобільність
 • Electric mobility and electric public transport / Електрична мобільність та електричний громадський транспорт
 • Electric freight transport and logistics / Електричний вантажний транспорт та логістика

 

Z Zero: emission of CO2, pollution, stress and deprivation, discrimination, traumatization and mortality at the transport and infrastructure / Нуль: викидів CO2, забруднення, стресу та депривації, дискримінації, травматизації та смертності на транспорті та інфраструктурі

 • Decarbonisation / Декарбонізація
 • Air quality management / Управління якістю повітря 
 • Ergonomics, transport and infrastructure health / Ергономіка та гігієна транспорту та інфраструктури
 • Road safety / Безпека дорожнього руху 
 • Infrastructure safety / Безпека інфраструктури 
 • Equality (gender, age, nationality, etc.) / Рівність (гендерна, вікова, за національною ознакою, тощо)
 • Psychology of transport and infrastructure / Психологія транспорту та інфраструктури

U City. Sustainable urban infrastructure ecosystem / Місто. Стала міська інфраструктурна екосистема

 • City as a sustainable ecosystem, which supports of realizing of human rights / Місто, як стала екосистема, що сприяє реалізації прав людини
 • Holistic approach to sustainable urban planning and design / Цілісний підхід до сталого міського планування та дизайну 

 

N Country. National sustainable infrastructure ecosystem / Країна. Національна стала інфраструктурна екосистема

 • National sustainable transport and infrastructure ecosystem of Ukraine / Національна екосистема сталого транспорту та інфраструктури України
 • Sustainable management of territories, land management / Стале управління територіями, землевпорядкування
 • Infrastructure right / Право на інфраструктуру 
 • Intercity, interregional, international, cross border infrastructure for sustainable connectivity / Міжміська, міжрегіональна, міжнародна, транскордонна інфраструктура для сталого сполучення 
 • International relations and European integration. Domestic and international tourism / Міжнародні зв’язки та євроінтеграція. Внутрішній та міжнародний туризм

 

B Biodiversity infrastructure and natural environment  / Інфраструктура біорізноманіття та навколишнє природне середовище

 • Environmental health / Гігієна (медицина) довкілля
 • Climate Change Adaptation / Адаптація до зміни клімату
 • Biodiversity and wildlife / Біорізноманіття та ПЗФ
 • Ecological network. Integrity and preventing fragmentation of natural objects / Екомережа. Цілісність та запобігання фрагментації природних об’єктів. 

 

E Sustainable: engineering, energy, infrastructure / Cталі: інжиніринг, енергія, інфраструктура

 • Transportation planning and infrastructure engineering / Транспортне планування та проектування інфраструктури
 • Roads and road infrastructure / Дороги та дорожня інфраструктура
 • Road safety / Безпека на дорогах 
 • Infrastructure of accessibility and inclusive pedestrian infrastructure / Інфраструктура доступності та інклюзивна пішохідна інфраструктура. 
 • Sustainable development of energy generation, transmission, energy storage and consumption / Сталий розвиток генерації, транспортування, зберігання та споживання енергії
 • Energy access right / Право на доступ до енергії
 • Air transport and sustainable airport infrastructure / Повітряний транспорт та стала інфраструктура аеропортів
 • Water transport / Водний транспорт
 • Rail transport / Залізничний транспорт

 

W Sustainable waste management in transport and infrastructure ecosystem / Стале управління відходами з екосистеми транспорту та інфраструктури 

 • Waste prevention / Запобігання відходам
 • Waste handling / Поводження з відходами
 • Waste logistics / Логістика відходів
 • Waste sorting, recycling and utilization / Сортування, переробка, утилізація відходів

 

І  Information and communication technologies in sustainable infrastructure / Інформаційні та комунікаційні технології в сталій інфраструктурі

 • Intelligent transport systems / Інтелектуальні транспортні системи
 • Smart mobility and autonomous transport / Смарт мобільність і автономний транспорт
 • Shared mobility / Спільна мобільність
 • Digital infrastructure / Цифрова інфраструктура
 • Internet access and broadband rights / Право на доступ до інтернету та широкосмуговий інтернет
 • Cyber security of infrastructure / Кібербезпека інфраструктури

 

D Development and innovations of sustainable infrastructure / Розвиток та інновації сталої інфраструктури 

 • Research & development / Дослідження та розвиток 
 • Supporting of manufacturers of sustainable transport and elements of sustainable infrastructure / Підтримка виробників сталого транспорту та елементів сталої інфраструктури
 • Startups / Cтартапи
 • Investments / Інвестиції
 • Innovations / Інновації
 • Impact on economic development / Вплив на економічний розвиток

F Financing and taxation of ecosystem sustainable transport and infrastructure  / Фінансування та оподаткування екосистеми сталого транспорту та інфраструктури

 • Financing / Фінансування
 • Taxation / Оподаткування

R Regulations & Legislation  of ecosystem sustainable transport and infrastructure / Регулювання та законодавство екосистеми сталого транспорту та інфраструктури

 • Analysis, monitoring and evaluation of regulatory acts and proposals in infrastructure sphere / Аналіз, моніторинг та оцінювання регуляторних актів та пропозицій у сфері інфраструктури
 • Enforcement of legislation / Забезпечення виконання законодавства

 

A Awareness & public communications on development of ecosystem of sustainable transport and infrastructure / Підвищення обізнаності та публічні комунікації з розвитку екосистеми сталого транспорту та інфраструктури 

 • Analysis of society though / Аналіз суспільної думки
 • Evaluation of awareness / Оцінювання обізнаності
 • Social education and raising of awareness / Соціальна освіта та підвищення обізнаності
 • Elaboration of position / Формування позицій
 • Public relations / Громадські зв’язки
 • Media and social media relations / Медіа зв’язки та зв’язки в соціальних мережах

Any questions? Please contact us with the email / З питань долучення до робочої групи та інших додаткових питань – прохання контактувати на пошту ecosystem.tiu@gmail.com